Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WYMAGANIA

Terytorialna Służba Wojskowa w Wojskach Obrony Terytorialnej dedykowana jest dla każdego, kto jest zdolny do czynnej służby wojskowej, jest zainteresowany umacnianiem zdolności obronnych naszego kraju i wypełni poniższe wymagania.

Wymagania dla kandydatów do terytorialnej służby wojskowej:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 3. wiek co najmniej 18 lat,
 4. niekaralność za przestępstwo umyślne,
 5. nieprzeznaczenie do służby zastępczej,
 6. niepełnienie innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 7. niereklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
 8. posiadanie wykształcenia:
  - co najmniej wyższego – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  - co najmniej średniego – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  - co najmniej podstawowego – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

Powołanie do terytorialnej służby wojskowej może być również uzależnione od:
- posiadania przez kandydata na żołnierza OT kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska służbowego;
- posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań do pełnienia służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
- złożenia wniosku wraz z ankietą bezpieczeństwa o przeprowadzenie właściwego postępowania sprawdzającego.

Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje:
- osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby;
- byłym żołnierzom zawodowym;
- członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji;
- absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl