Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
UPRAWNIENIA

Ochrona uprawnień pracowniczych:
    - Ochrona stosunku pracy;
    - Gwarancja stabilności zawodowej;
    - Wzrost wymiaru czasu służby zaliczanej do emerytury wojskowej;
    - Opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.
Pomoc edukacyjna:
    - Możliwość udziału w różnorodnych szkoleniach i kształcenia na koszt wojska;
    - Prawo do występowania do dowódcy jednostki wojskowej z wnioskiem o skierowanie na różnorodne formy szkolenia kursowego;
    - Możliwość dofinansowania kosztów nauki, studiów na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych.
Świadczenia zdrowotne:
    - Opieka medyczna i stomatologiczna w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej na zasadach dotyczących żołnierzy zawodowych;
    - Bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej;
    - Turnusy leczniczo – profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.
Należności finansowe:
    - Uposażenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych;
    - Zwrot kosztów dojazdu;
    - Prawo do nagrody w wysokości 2 000 zł (nie częściej niż raz w każdym 12-miesięcznym okresie);
    - Rekompensata utraconych zarobków.
Świadczenia w naturze:
    - Bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
    - Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny;
    - Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.
Prestiż służby w rezerwie:
    - Preferencje przy ubieganiu się o stanowiska w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością kraju oraz szkolnictwie;
    - Prawo do odznaczeń, publicznego występowania w mundurze NSR, honorowych tytułów rezerwisty oraz wyróżnień za wzorową służbę.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl