Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
REKONWERSJA

Rekonwersja kadr to całokształt działań podejmowanych wobec:
- żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej,
- małżonków żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
- dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Zadania związane z rekonwersją w SZ RP należą do systemu działalności socjalnej wojska i pomoc w tym zakresie realizują:
- Zespół ds. polityki rekonwersji i BHP Departamentu Spraw Socjalnych MON;
- Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie;
- Ośrodki Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy, Krakowie, Szczecinie, Gdyni, Lublinie, Wrocławiu, Olsztynie;
- Pełnomocnicy ds. rekonwersji Szefów Wojewódzkich Sztabów Wojskowych;
- Dyrektorzy Wojskowych Biur Emerytalnych w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu.
W pozostałych ogniwach wojskowej administracji terenowej, jednostkach i instytucjach wojskowych informacji z zakresu rekonwersji realizowane są nieetatowo przez wyznaczonych pracowników tych ogniw.

Pomoc rekonwersyjna z zakresu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych lub pośrednictwa pracy przysługuje na 6 miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej natomiast z zakresu przekwalifikowania w ciągu 2 lat przed odejściem z wojska oraz 2 lata po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.
Maksymalna kwota na przekwalifikowanie lub przyuczenie do zawodu, na mocy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 138 i 173) wynosi 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym żołnierz zawodowy, były żołnierz zawodowy lub zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy.

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się koszty przekwalifikowania w wysokości:
- po 4 latach służby wojskowej – 100% (2400 zł)
- po 9 latach służby wojskowej – 200% (4800 zł)
- po 15 latach służby wojskowej – 300% (7200 zł)

Małżonkom oraz dzieciom, jak również byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku lub choroby powstałej w związku ze służbą wojskową pokrywa się koszty w wysokości 300% określonego limitu (7200 zł).

Z pomocy rekonwersyjnej bezterminowo korzystać mogą:
- żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa,
- małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265) przez okres 36 miesięcy od dnia zwolnienia byłemu żołnierzowi zawodowemu (nieposiadającemu uprawnień rentowych lub emerytalnych) przysługuje status „żołnierza rezerwy”. W tym czasie może on korzystać ze środków Funduszu Pracy, służących do szkolenia, podwyższania kwalifikacji lub zwiększania efektywności zawodowej. Koszt szkolenia nie może przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia. Starosta może, na wniosek żołnierza rezerwy, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagające szczególnych kwalifikacji.

Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do dyrektora WBE. Wniosek ten właściwy Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień przesyła do dyrektora WBE za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce zamieszkania byłego żołnierza zawodowego COAZ lub OAZ.
Wniosek powinien zawierać w szczególności:
- stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, PESEL, NIP i adres urzędu skarbowego,
- pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego,
- określenie ośrodka szkolenia,
- termin przekwalifikowania zawodowego,
- koszt przekwalifikowania zawodowego,
- uzasadnienie wyboru formy pomocy rekonwersyjnej,
- przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania,
- informację dotyczące udzielonej już pomocy rekonwersyjnej.

Żołnierz zawodowy do wniosku dołącza:
- zaświadczenie od dowódcy jednostki o ilości lat służby wojskowej,
- decyzję o zawarciu kontraktu lub kadencji,
- zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń oraz o wpisie do RIS lub prowadzących działalność z zakresu szkoleń,
- w przypadku ukończenia kursu lub szkolenia należy przedstawić oryginały rachunków oraz świadectwo (dyplom) ukończenia szkolenia.

Były żołnierz zawodowy do wniosku dołącza:
- wyciąg z rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił czynną służbę wojskową o zwolnieniu z czynnej służby wojskowej oraz w przypadku żołnierza, o którym mowa w art. 133 a ust. 2 ustawy, decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa (decyzja o zwolnieniu),
- zaświadczenie o liczbie lat służby,
- zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń,
- zaświadczenie o uczestnictwie w odbytych zajęciach (indywidualnych lub grupowych) z doradztwa zawodowego, jeśli były one realizowane,
- zaświadczenie o inwalidztwie.

Małżonek żołnierza, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych do wniosku dołącza:
- skrócony odpis aktu małżeństwa,
- dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza w związku ze służbą wojskową,
- zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Dziecko pozostające na utrzymaniu żołnierza, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych do wniosku dołącza:
- skrócony odpis aktu urodzenia,
- dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza,
- zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.   

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu oraz małżonkowi i dziecku żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, udziela w formie decyzji dyrektor właściwego WBE.


KONTAKTY

Zespół ds. Polityki Rekonwersji i BHP Departament Spraw Socjalnych MON
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
Tel. 261 845 512, 261 845 599

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
Tel. 261 826 717        fax 261 826 679
e-mail: coaz.warszawa@mon.gov.pl

Oddział Aktywizacji Zawodowej Bydgoszcz
ul. Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
Tel. 261 415 306/309      fax 261 415 319
e-mail: oazbydgoszcz@ron.mil.pl  

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
ul. Solna 21
61-736 Poznań
Tel. 261 572 006        fax 261 572 781
e-mail: wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
ul. Rolna 51/53
61-716 Poznań
Tel. 261 573 694, 261 573 703  
e-mail: wkupoznan@ron.mil.pl


Wnioski do pobrania

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl