Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
REKLAMOWANIE

Istotą reklamowania jest zwolnienie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny, w celu zapewnienie stabilnej i kompetentnej obsady na stanowiskach pracy, a co za tym idzie zapewnienie warunków do utrzymania ciągłości realizacji zadań przez najważniejsze organy i podmioty gospodarcze w państwie.
 
Reklamowanie dokonywane jest z urzędu lub na wniosek kierownika uprawnionego urzędu albo na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy.

Reklamowanie z urzędu dotyczy osób, które:
- wykonują mandat posła, senatora i radnego
- zajmują kierownicze stanowiska państwowe określone w art. 2 ustawy z 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie lub stanowiska organów administracji publicznej w rozumieniu KPA
- ze względu na zajmowane stanowiska są niezbędne dla zapewnienia obrony i bezpieczeństwa państwa (stanowiska te są określone w Zał. nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny).

Reklamowania na wniosek dotyczą żołnierzy rezerwy zatrudnionych w:
- urzędach organów państwowych, administracji rządowej i  samorządu terytorialnego;
- zakładach pracy objętych programem mobilizacji gospodarki;
- jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest organem założycielskim;
- centralnych organach administracji rządowej oraz innych organach i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych lub podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwosci oraz przedsiębiorstwach państwowych, wobec których Minister Sprawiedliwosci pełni funkcję organu założycielskiego;
- jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu;
- publicznych zakładach opieki zdrowotnej;

Zwolnienie z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, udzielone żołnierzom rezerwy w wyniku ich reklamowania, podlega uchyleniu w przypadku:
- wygaśnięcia lub utracie mandatu posła, senatora lub radnego;
- odwołania ze stanowiska;
- rozwiązania stosunku pracy;
- powołania do zawodowej służby wojskowej;
- skreślenia z ewidencji wojskowej;
- na wniosek pracodawcy;
- zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad dwa miesiące.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl