Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PROCEDURA POWOŁANIA

Osoba zainteresowana pełnieniem terytorialnej służby wojskowej składa wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
1) odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
2) kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału.

Do wniosku można dołączyć dokumenty albo, po okazaniu oryginału, kopie dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności:
1) rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest członkiem tej organizacji;
2) zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły;
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
4) informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego – w   przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.

Żołnierze rezerwy, którzy odbyli czynną służbę i złożyli przysięgę wojskową po złożeniu stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami kierowani są do jednostki wojskowej w celu zapoznania z warunkami pełnienia służby, kwalifikowani są przez komisję rekrutacyjną do terytorialnej służby wojskowej, a po otrzymaniu rekomendacji kierowani są do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy celem ustalenia aktualnej zdolności do czynnej słuzby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia o braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby lub służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Po spełnieniu wszystkich warunków żołnierz rezerwy zostanie powołany do terytorialnej służby wojskowej, zgodnie z wczesniej ustalonym terminem.

Osoby, które nie odbyły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej po złożeniu stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami kierowani są do jednostki wojskowej w celu zapoznania z warunkami pełnienia służby, kwalifikowani są przez Komisję rekrutacyjną do terytorialnej służby wojskowej, a po otrzymaniu rekomendacji kierowani są do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy celem ustalenia aktualnej zdolności do czynnej słuzby wojskowej oraz  do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia o braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej. Po spełnieniu wszystkich warunków osoba zostanie powołana do terytorialnej służby wojskowej, zgodnie z wczesniej ustalonym terminem.

W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wyłącznie na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych.


 

Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej znajduje się z zakładce "Materiały do pobrania".

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl