Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

Okresowa służba wojskowa jest rodzajem czynnej niezawodowej służby wojskowej, pełnionej przez żołnierzy rezerwy. Pełni się ją w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, a także w razie potrzeby wykonywania zadań poza granicami państwa.

Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie 24 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony przez dowódcę jednostki wojskowej, za zgodą żołnierza rezerwy, do 48 miesięcy.

Powołanie do okresowej służby wojskowej może nastąpić w trybie normalnym lub w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Powołanie do okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, może nastąpić w celu udziału jednostek wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Żołnierz rezerwy pełni okresową służbę wojskową w jednostce wojskowej, do której posiada nadany przydział kryzysowy, na stanowisku służbowym określonym w etacie tej jednostki wojskowej. W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia służby poza granicami państwa, w celu udziału w konflikcie zbrojnym, dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, w misji pokojowej, w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom.

Żołnierzom rezerwy z tytułu pełnienia okresowej służby wojskowej przysługują należności finansowe na zasadach określonych jak dla żołnierzy zawodowych na takim samym stanowisku: uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego oraz szereg innych świadczeń.

Wnioski do okresowej służby wojskowej przyjmuje i rozpatruje Wojskowy Komendant Uzupełnień.

Do wniosku należy dołączyć:
- kwestionariusz osobowy;
- kserokopię dokumentów potwierdzajacych posiadane wykształcenie;
- informacje z Krajowego Rejestru Karnego;
- kserokopię poświadczenia bezpieczeństwa;
- kserokopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do okresowej służby wojskowej.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl