Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY PRZESZKALANIA KADRY REZERWY
 1. Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne SZ RP oraz w celu poprawy stanu oraz jakości uzupełnienia ich struktur wojennych.
 2. Na kursy kierowani są żołnierze rezerwy oraz w sytuacjach określonych osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące warunki:
  - nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne,
  - są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej,
  - ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat,
  - za dobór kandydatów na kursy, z uwzględnieniem opinii służbowych i środowiskowych, odpowiada właściwy Wojskowy Komendant Uzupełnień,
  - kandydat złożył wniosek do ochotniczego udziału w ćwiczeniach i kursie kadr rezerwy (ważny do 6 miesięcy od dnia wpłynięcia do WKU).
 3. Na kursy oficerskie można powoływać żołnierzy rezerwy:
  - posiadających wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerów rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne;
  - posiadających odpowiednią specjalność wojskową lub wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  - w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym z SW, w której będą szkoleni.
 4. Na kursy podoficerskie można powoływać żołnierzy rezerwy:
  - posiadających wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową (w pierwszej kolejności tych którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową);
  - posiadają nadane przydziały mobilizacyjne;
  - posiadających odpowiednią specjalność wojskową – SW lub wykształcenia cywilnego zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni;
  - w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, należy powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.
 5. Dokonując doboru kandydatów na kursy, pomimo iż są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej, WKU musi uzyskać informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia i zdolności fizycznych niezbędnych do odbywania przeszkolenia, w tym szkolenia fizycznego. W przypadku zgłoszonych przez kandydata uwag lub wzbudzenia wątpliwości, co do jego stanu zdrowia, bądź możliwości odbywania zajęć ze szkolenia fizycznego, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje decyzję, w kwestii ewentualnego skierowania kandydata do wojskowej komisji lekarskiej celem stwierdzenia jego obecnej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.
  Ponadto pod uwagę brany jest termin przyjętego wniosku.
 6. Stawiennictwo na kursy: do godz. 9.00. dnia rozpoczęcia szkolenia w danym ośrodku szkolenia.


PLAN PRZESZKOLEŃ KADRY REZERWY W 2018 r. DLA ŻOŁNIERZY REZERWY Z WKU W POZNANIU

Ośrodek szkoleniowy SW Stanowisko Termin Liczba miejsc Uwagi
     Kursy oficerskie
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 30A01  dowódca plutonu   08.01. - 30.03. 1  
 38C01  09.04. - 29.06. 1  
 36A01 03.09. - 23.11. 2  
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni  52A01 29.01. - 20.04. 1  
 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie  28D01 19.02. - 11.05. 2  
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie  54B01/54C01  oficer TOAW 12.09. - 16.10. 1 przekwalifikowanie ppor. rez. z innym SW
 RAZEM 8  
 Kursy podoficerskie    
 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu 40H21 ratownik medyczny 24.09. - 07.12. 2 musi posiadać podstawowe wykształcenie medyczne
  RAZEM 2  
    OGÓŁEM 10  


Wniosek o powołanie na kurs kadr rezerwy znajduje się z zakładce "Materiały do pobrania".

Więcej informacji na temat szkolenia kursowego oraz wnioski w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym - można uzyskać w siedzibie WKU w Poznaniu lub telefonicznie pod nr tel. 261 57 34 62 lub 606 637 080

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl