Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE


Kwalifikacja wojskowa obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej.

Obowiązek kwalifikacji wojskowej obejmuje m.in.:
- mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia;
- mężczyzn do 24. roku życia, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

Kwalifikację przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach podawane są do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymuje od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej orzeka się jedną z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

  • kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej;
  • kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;
  • kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
  • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
na obszarze województwa wielkopolskiego

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl