Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

 baner WOTWojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

Służba w OT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby.

Służba w obronie terytorialnej daje duże możliwości rozwoju zawodowego często w bardzo specjalistycznych dziedzinach, a wspólny cel przyświecający wszystkim zaangażowanym w jej utworzenie i funkcjonowanie gwarantuje stworzenie zgranego zespołu, dla którego poza dobrem ojczyzny ważne będą również takie wartości jak zaufanie, honor, odwaga, szacunek, roztropność, poświęcenie i praca w zespole.

W ramach WOT służą żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową oraz żołnierze OT pełniący terytorialną służbę wojskową (TSW).Zadania OT:

Wśród zadań stawianych przed żołnierzami OT znajdują się m.in.:
- prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika;
- ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
- ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji;
- współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego;
- ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni;
- szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:
- możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski,
- praca w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole,
- służba w pobliżu miejsca zamieszkania,
- udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu,
- atrakcyjne formy finansowania aktywności lub stałej służby w ramach OT.

Wszystko to tworzy unikalną perspektywę dla wielu, którzy pragną dla Polski zrobić coś więcej.

Proces tworzenia WOT
Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.
Utworzenie obrony terytorialnej to proces długofalowy, poprzedzony żmudną analizą i planowaniem. W celu zapewnienia efektywności oraz elastyczności w zakresie naboru, finansowania, wyposażenia i szkolenia niezbędnym jest jego rozłożenie na najbliższe lata.
Sformowanie ostatnich brygad nie jest równoznaczne z zakończeniem rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. Szacuje się, że cały system zostanie ostatecznie zbudowany do 2021 roku.
Poniższe zestawienie ilustruje rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia terytorialnej służby wojskowej żołnierze otrzymują tytuł „żołnierz OT”.

Terytorialną służbę wojskową pełni się na dwa sposoby: rotacyjny i dyspozycyjny.

Rotacyjne pełnienie służby polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni.

Dyspozycyjne pełnienie służby polega na pozostawaniu w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanych przez dowódcę jednostki wojskowej. Żołnierz OT wezwany do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie w trybie natychmiastowego stawiennictwa jest obowiązany stawić się do tej służby w określonym terminie i miejscu.


Żołnierze rezerwy na początku odbywają 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, które odbywa się przez osiem dni z rzędu lub w cztery kolejne weekendy.

Osoby, które nie pełniły wcześniej służby wojskowej na początku odbywają 16-dniowe szkolenie podstawowe, tzw. "szesnastkę". Po jej zakończeniu składają oni przysięgę wojskową. W uzasadnionych przypadkach szkolenie podstawowe można odbyć w kilku okresach w ciągu czterech miesięcy w czasie wolnym od pracy.

W ciągu roku przewidziane są również jedne 14-dniowe ćwiczenia wojskowe.

Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat. Okres ten może zostać przedłużony na wniosek lub za zgodą żołnierza OT.
Wniosek o powołanie do służby terytorialnej służby wojskowej znajduje się w zakładce "Materiały do pobrania".

 

Decyzja nr 2/Szkol./DWOT Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji procesu szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej


Punkt informacyjny WOT w WKU w Poznaniu

tel. 261 57 34 70
e-mail: wkupoznan@ron.mil.pl

Więcej informacji:
terytorialsi.wp.mil.pl
mon.gov.pl/obrona-terytorialna

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl