Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE


NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe.

Narodowe Siły Rezerwowe to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych  i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.

Przydział kryzysowy jest decyzją administracyjną organu administracji publicznej, którym jest wojskowy komendant uzupełnień, wyrażoną za pomocą karty przydziału kryzysowego. Przydziały kryzysowe mogą być nadawane w czasie pokoju, na stanowiska służbowe, które są określone w etacie jednostki wojskowej. Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem”, między żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył pisemny wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział.

Wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień żołnierz rezerwy składa bezpośrednio, natomiast żołnierz w czynnej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową. Wniosek powinien być uzasadniony.

Do wniosku załącza się:
- odpis, uwierzytelniona kopię lub po okazaniu oryginału kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia lub zaświadczenie ze szkoły, jeśli osoba składająca wniosek pobiera naukę;
- uwierzytelniona kopię, lub po okazaniu oryginału kopię poświadczenia bezpieczeństwa;
- inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu.

CEL UZUPEŁNIENIA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH ŻOŁNIERZAMI NSR:
Wzmocnienie gotowości jednostek wojskowych do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych oraz zwiększenie ich zdolności do wykonywania zadań i misji poza granicami kraju.

PRZEZNACZENIE ŻOŁNIERZY NSR:
- wzmocnienie potencjału Sił Zbrojnych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa kraju
- zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków
- działania antyterrorystyczne
- akcje poszukiwawcze i ratowanie życia ludzkiego
- oczyszczanie terenu z materiałów niebezpiecznych
- uzupełnianie jednostek wojskowych kierowanych do misji poza granicami kraju
- uzupełnienie stanowisk etatowych przewidzianych dla specjalistów w deficytowych specjalnościach (personel medyczny, informatycy, prawnicy itp.);
- obsada stanowisk etatowych o specjalnościach wojskowych nie wymagających codziennego szkolenia wojskowego tj. w pokrewnych zawodach cywilnych wykorzystywanych na stanowisku służbowym (operatorzy maszyn inżynieryjnych, spawacze itp.);
- wzmocnienie i uzupełnienie specjalistami polskich kontyngentów wojskowych w realizacji zadań poza granicami kraju (tłumacze, obserwatorzy itp.);
- kształtowanie pozytywnych relacji wojsko–społeczeństwo.

Więcej informacji:
Narodowe Siły Rezerwowe - VADEMECUM

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl